تیم و تماس با ما

about_us_1

متخصص شماره چهار

مهندس تاسیسات

۱-۸۸۸-۱۲۳-۴۵۶۷
george@buildpress.com

about_us_7

متخصص شماره سه

مهندس معماری

۱-۸۸۸-۱۲۳-۴۵۶۷
samantha@buildpress.com

about_us_3

متخصصشماره دو

مهندس برق

۱-۸۸۸-۱۲۳-۴۵۶۷
jeremy@buildpress.com

about_us_8

متخصص شماره یک

مهندس عمران

۱-۸۸۸-۱۲۳-۴۵۶۷
william@buildpress.com

تماس با ما