هیتر گازی فن دار مدل ۶۲۵ و ۶۴۰  گاز شهر و گاز مایع کپسول