نمایندگی پد سلولزی

مرکز پخش پد سلولزی جهت  کولر آبی فقط  انرژی 

کولر پوشالی به صورت اصولی   به هیچ عنوان   نمی توان  تبدیل   به کولر سلولزی  نمود  خواهشمندم سوال نفرمایید